• Do obchodów 100lecia zostało:

  dni
  -3
  -1
  godz.
  0
  -8
  min.
  0
  -2
  sek.
  -1
  -9

O Wydziale

Wagary z Przyrodą 2018

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii wraz z Wydziałem Leśnym są najstarszymi wydziałami obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednostki te jako Wydział Rolniczo-Leśny stanowiły jeden z trzech wydziałów założycielskich Uniwersytetu Poznańskiego powołanego do życia w 1919 roku.

Tradycja kształcenia rolniczego na poziomie wyższym w Wielkopolsce ma jednak historię dłuższą, ponieważ jej początki sięgają Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, założonej w 1870 roku.

Dzisiejszy Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii samodzielność uzyskał w ramach Uniwersytetu Poznańskiego rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 roku, kiedy dawny tradycyjny Wydział Rolniczo-Leśny uległ podziałowi na dwa równoległe wydziały: Wydział Rolniczy i Wydział Leśny. Rozporządzeniem Min. Oświaty z dnia 23.09.1951 nazwa Wydziału uległa zmianie na Wydział Rolny.

W listopadzie 1951 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.09.1951 r. Wydział przeszedł w struktury utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej. Następnie w latach 1956 do 2010 Wydział funkcjonował ponownie pod nazwą Wydział Rolniczy.

Osiągnięty w tych latach rozwój kadrowy, a szczególnie poszerzenie obszaru badań i stosowanych metod empirycznych uzasadniło zmianę nazwy jednostki na Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uchwała 156/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20.10.2010).

W okresie blisko 100 lat istnienia Jednostka ulegała wielu zmianom organizacyjnym, dostosowując zarówno ofertę dydaktyczną, jak i badawczą do potrzeb rynku i nowych uwarunkowań. W tym czasie Wydział przekazał też część kadry oraz wyposażenia laboratoryjnego na rzecz nowo utworzonych, w sumie pięciu, wydziałów Uczelni.

1.2 Działalność dydaktyczna

Dotychczas studia na Wydziale ukończyło ponad 22 500 absolwentów, w tym blisko 21000 z dyplomem magisterskim, ponad 9100 z dyplomem inżynierskim oraz ponad 400 z dyplomem licencjackim.

Stopniowe poszerzanie zakresu badań naukowych i w konsekwencji tego możliwości oferty dydaktycznej spowodowało utworzenie, obok rolnictwa, nowych kierunków studiów: inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, biotechnologia, informatyka i agroinżynieria, ekoenergetyka. Powołanie tych kierunków skutkowało wzrostem zainteresowania studiami na naszym Wydziale.

Aktualnie na wszystkich kierunkach studia prowadzone są w systemie dwustopniowym: pierwszego stopnia – inżynierskie, drugiego stopnia – magisterskie.

Na studiach pierwszego stopnia kierunku rolnictwo słuchacze mogą wybrać jedną z trzech specjalności: agronomia, hodowla roślin i nasiennictwo oraz ochrona roślin.

Na studiach drugiego stopnia studenci każdego kierunku mają prawo wyboru specjalizacji. Możliwość wyboru specjalności i specjalizacji warunkowana jest liczebnością kandydatów.

W roku akademickim 2014/2015 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii studiowało blisko 1 900 słuchaczy, z tego na studiach stacjonarnych – ponad 1 500, a według kierunków: Rolnictwo – 292, Inżynieria Rolnicza – 47, Technika rolnicza i leśna – 80, Ochrona Środowiska – 276, Biotechnologia – 409, Ekoenergetyka – 322, Informatyka i agroinżynieria – 107, a na studiach niestacjonarnych – ponad 360, z tego: Rolnictwo – 190, Inżynieria Rolnicza – 48, Technika rolnicza i leśna – 16, Ochrona Środowiska – 36 , Ekoenergetyka – 73. Zauważalna jest tendencja nieznacznego zmniejszonego zainteresowania studiami stacjonarnymi, szczególnie na kierunku Ochrona Środowiska, na kierunku Inżynieria Rolnicza utrzymuje się na stosunkowo niskim, ale stabilnym poziomie, natomiast utrzymuje się zwiększone zainteresowanie studiami niestacjonarnymi na kierunku Rolnictwo.

W ramach Studiów Doktoranckich (SD) słuchacze przygotowują prace i uzyskują stopnie naukowe w dziedzinie nauk rolniczych i w dyscyplinach, w których Wydział posiada uprawnienia. Studia te są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W roku akademickim 2015/2016 na studiach III0- doktoranckich: stacjonarnych było 44 + 15 (przedłużenia) słuchaczy i na studiach niestacjonarnych –

9 + 2 (przedłużenia). Większość doktorantów przeprowadza przewody doktorskie na naszym Wydziale i uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie jednej z czterech uprawnionych dyscyplin. Posiadanie uprawnień do doktoryzowania sprawia, iż coraz częściej na naszym Wydziale prowadzone są procedury związane z uzyskaniem stopnia doktora przez kandydatów z innych jednostek naukowych.